top of page

LADPRAO ONE [Workplace]

Category : Workplace

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand 


งานออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า บริเวณลาดพร้าวซอย1 เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัท Realestate ให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น ปรับปรุงเฉพาะส่วนชั้น1 และรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร ให้ดูดีขึ้นเพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ ที่เข้ามาชำระค่าเช่า และทำสัญญาต่างๆ
317 views

Comments


bottom of page