LUNGANEAK [Industrial]

Category : Industrial

Design by : Collective Studio


งานออกแบบโรงงานขนมไทย และสำนักงานของแบรนด์ ลุงอเนกขนมไทยเมืองเพชรบุรี ตัวอาคารออกแบบให้ได้อารมณ์แบบโรงงานต่างประเทศสไตล์ยุคเก่าที่ใช้อิฐเป็นส่วนตกแต่งและโครงสร้างของอาคาร


45 views
The%20Collective_WW2_edited.png