top of page

BROTHER ON MAR

Category : F&B

Design by : Collective Studio

Location : Bangkok ,thailand 


ผลงานออกแบบร้านอาหารประเภท CAFE & BISTRO โดยตัวร้านเป็นร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง และเน้นเสริฟอาหารแบบ Self Service โดยตัวร้านนี้เชื่อมต่ออยู่กับส่วน Reception ของโรงแรม และเนื่องด้วยตัวโรงแรมเองยังไม่มีส่วนพื้นที่ Lobby ที่สามารถรองรับลูกค้าได้เพียงพอ ร้านนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบรับการใช้งานในส่วนนี้ด้วย บรรยากาศของร้านจะออกสว่างๆ ขาวๆ ให้ความรู้สึกที่สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลา


Comments


bottom of page