top of page

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE

Category : Workplace

Area :

Design by : The Collective Studio

Location : Bangkok ,Thailand

Years : 2016


งานออกปรับปรุงสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ GPF Building Tower B, ชั้น 15 ที่เราออกแบบปรับปรุงในส่วนห้องทำงาน ห้องพักผ่อน ห้องผู้บริหาร และห้องอเนกประสงค์ สำหรับปรับเปลี่ยนไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการออกแบบให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากขึ้น 

Comentários


bottom of page